Περιγραφή Θέσης

Ζητούμενες ειδικότητες ηλεκτρολόγου: Α ή Γ ή Ε.
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
• Διάθεση και κίνητρο για εργασία
• Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
• Ομαδικότητα
• Ταχύτητα και συνέπεια

Μετά την συλλογή των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Αποστολή Βιογραφικού

Bιογραφικό σημείωμα σε pdf.

Φωτογραφία σε jpg.